Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden in PDF formaatDeelnemingsvoorwaarden Qassa

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Qassa van Qassa The Netherlands B.V., gevestigd te [3893GE] Zeewolde aan Planetenveld 35 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39096797 (hierna: ‘Qassa’).

Door je te registreren voor onze dienst en akkoord te gaan met onze Deelnemingsvoorwaarden ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Deelnemingsvoorwaarden (inclusief het Cookiebeleid en Privacybeleid) op de overeenkomst tussen jou en Qassa. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat je je registratie via de link in de bevestigingsmail van Qassa hebt bevestigd.

Wij adviseren je om deze Deelnemingsvoorwaarden, Cookiebeleid en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1: Definities
In deze Deelnemingsvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Adverteerders: de adverteerders die zijn aangesloten bij Qassa;
Deelnemer/Je: een natuurlijk persoon, woonachtig in Nederland, die met Qassa een overeenkomst voor deelname aan het Spaarprogramma sluit;
Dienst: de overeengekomen dienst van Qassa bestaande uit (i) een Spaarprogramma waarmee Qoins kunnen worden gespaard en (ii) het verzenden van Qassamails
Qoins: de punten die Deelnemers via het Spaarprogramma kunnen sparen;
Qassamail: elektronische berichten die Qassa in het kader van de Dienst stuurt met daarin advertenties van Adverteerders, een overzicht van de gespaarde Qoins en jouw gebruik van de Dienst en andere informatie over Qassa;
Spaarprogramma: het spaarprogramma van Qassa waarmee Qoins kunnen worden gespaard en worden ingewisseld;
Website: de website www.qassa.nl.

Artikel 2: Spaarprogramma
2.1 Onder de in deze Deelnemingsvoorwaarden opgenomen voorwaarden biedt Qassa je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan het Spaarprogramma en daarmee Qoins te sparen.
2.2 Qoins kunnen op verschillende manieren gespaard worden: bijvoorbeeld door te klikken of te reageren op Qassamails, het doen van online aankopen, het aanmelden van nieuwe leden of het spelen van spelletjes.
2.3 Qoins hebben een minimale waarde van 1 cent per 1.000 (duizend) Qoins. Qoins kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld geld of kortingsbonnen of worden gedoneerd aan goede doelen. Het inwisselen en doneren kan alleen in veelvouden van 1.000.000 (één miljoen) Qoins. In je account vind je een overzicht van het aantal door jou gespaarde Qoins.
2.4 De Qoins zijn persoonsgebonden. Je kan de Qoins niet verhandelen of anderszins overdragen aan derden, waaronder andere Deelnemers. Qoins kunnen niet buiten het Spaarprogramma gebruikt worden.
2.5 De Qoins zullen als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst automatisch vervallen.

Artikel 3: Qassamails
3.1 Belangrijk onderdeel van de Dienst betreft de verzending van de Qassamails. Via deze Qassamails kan je Qoins sparen. Op Qassa rust geen verplichting om een minimum aantal Qassamails te versturen.
3.2 De Qassamails kunnen informatie en aanbiedingen voor producten en diensten van Adverteerders bevatten. Qassa kan niet van te voren aangeven welke Adverteerders dat precies zullen zijn.
3.3 De Qassamails kunnen aan de hand van de informatie uit je account en jouw gebruik van onze Dienst speciaal op jou worden afgestemd. De Qassamails zijn dus niet voor alle Deelnemers hetzelfde. In het kader van voorgaande is het van belang om de informatie in je account up-to-date te houden.
3.4 Door gebruik te maken van de Dienst geef je Qassa uitdrukkelijk toestemming om:
(i) het overeengekomen maximale aantal van 15 Qassamails per dag aan het door jou bekend gemaakte email adres te sturen;
(ii) voor het selecteren en samenstellen van de Qassamails gebruik te maken van informatie uit het door jou aangemaakte account.
3.5 Qassa is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen en de producten en diensten van de Adverteerders. Indien je klachten hebt naar aanleiding van een aanbieding, product of dienst, dien je je te wenden tot de betreffende Adverteerder. Indien je niet beschikt over de gegevens van een Adverteerder, kan je contact opnemen met ledenservice@qassa.nl. Qassa zal de klacht doorsturen naar de betreffende Adverteerder danwel de contactgegevens van deze Adverteerder aan je verstrekken.
3.6 De aanbieding in de Qassamail kan toezien op deelname aan een online (markt) onderzoek van de Adverteerder (zijnde in dit geval een onafhankelijke onderzoekbureau). Deelname aan dergelijk onderzoek is altijd anoniem; de door jou ingevulde antwoorden en gegevens worden volledig anoniem door het onderzoeksbureau verwerkt. Deze gegevens zijn dus nooit te tot jou herleidbaar. Mocht je hierover vragen hebben, kan je je altijd wenden tot het betreffende onderzoeksbureau.
3.7 De aanbiedingen in een Qassamail, waaronder begrepen het aanbod om Qoins te sparen, is maximaal een week geldig. Na het verstrijken van deze periode kan je voor deze Qassamail dus geen Qoins meer sparen.

Artikel 4: Voorwaarden aan gebruik van de Dienst
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet je minimaal achttien jaar of ouder zijn en een vaste woon of verblijfplaats in Nederland hebben. Bovendien dien je een account aan te maken en daarbij persoonsgegevens in te vullen. Met behulp van de door jou opgegeven inlognaam en het wachtwoord kun je inloggen in je account.
4.2 Je bent niet gerechtigd om (i) meerdere accounts aan te maken of (ii) hetzelfde e-mailadres voor meerdere accounts te (laten) gebruiken.
4.3 Je staat er voor in dat alle door jou in het account ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn en dat je je account uitsluitend voor jezelf zult gebruiken. Qassa behoudt zich het recht voor om de gegevens te valideren en of te verifiëren. Als je gegevens wijzigen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres) dan dien je deze wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te gegeven, via ledenservice@qassa.nl of via de website.
4.5 Je dient vertrouwelijk om te gaan met je inloggegevens en bent verantwoordelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
4.6 Qassa kan je de mogelijkheid bieden om Qoins te sparen door gebruik te maken van de diensten of producten van een Adverteerder. Alleen als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent, dien je hiervan gebruik te maken. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding of bestelling doet of indien je de bestelling of aanmelding bij de Adverteerder annuleert of herroept, is Qassa gerechtigd om de Qoins te crediteren of je account te blokkeren. Deelnemers kunnen worden verplicht om op verzoek van Qassa eventuele order- en/of betaalbevestigingen voor de afname van diensten en/of producten van de Adverteerder te overleggen, ten einde de verdiende Qoins te verifiëren.

Artikel 5: Andere personen lid maken (Referrals)
5.1 Qassa biedt je de mogelijkheid om je vrienden uit te nodigen om ook gebruik te maken van de Dienst. Je kan daarvoor gebruik maken van een unieke link, die via je account opvraagbaar is. Indien Qassa de door jou (via jouw unieke link) aangebrachte Deelnemer goedkeurt en deze Deelnemer per mail bevestigt gebruik te willen maken van de Dienst, ontvang je het op de Website bekendgemaakte aantal Qoins.
5.2 De unieke link mag alleen, op de door Qassa via de Website bekend gemaakte wijze, aan je vrienden of kennissen worden verstuurd en niet op andere wijze of voor een andere doel (bijvoorbeeld commercieel doel) worden gebruikt. Als je de unieke link per mail aan je vrienden of kennissen verstuurt sta je er voor in dat deze daarvoor toestemming hebben gegeven.
5.3 Het aanbrengen c.q. aanmelden van nieuwe Deelnemers mag niet onder dwang gebeuren en je mag geen valse verwachtingen wekken.
5.4 Qassa is gerechtigd om nadere eisen en voorwaarden te stellen met betrekking tot het uitnodigen van vrienden en het daarvoor toekennen van Qoins. De volgende eisen en voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing:
- er kan slechts één Deelnemer per IP adres gebruik maken van de Dienst.
- Deelnemers mogen niet door jou beloond worden voor het aanmelden, op welke manier dan ook.
- je ontvangt alleen Qoins voor een aangebrachte Deelnemer indien deze daadwerkelijk met Qassa een overeenkomst aangaat. Qassa is gerechtigd de Qoins weer te crediteren indien de door jou aangebrachte Deelnemer (i) de overeenkomst binnen een week beëindigd of (ii) gedurende de eerste week niet actief is geweest (geen Qoins heeft gespaard) of niet aan de overeenkomst voldoet.
5.5 Op de website zijn diverse mogelijkheden te vinden om Qassa te promoten met je eigen unieke link. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Qassa is het niet toegestaan ander methodes of ander materiaal te gebruiken dan op de Website beschikbaar is gesteld.

Artikel 6: Prijzen winnen via acties
6.1 Qassa organiseert verschillende acties (bijvoorbeeld spelletjes of wedstrijden) om Qoins of andere prijzen te winnen. Deze acties worden steeds via de Website en/of de Qassamail bekend gemaakt. Wij adviseren je dan ook om de Website in de gaten te houden.
6.2 Op deze acties kunnen aanvullende actievoorwaarden en, indien relevant, de van toepassing zijnde gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing zijn. Deze wordt apart aan je bekend gemaakt. Door deel te nemen aan de actie verklaar je je akkoord met de van toepassing zijnde actievoorwaarden. De prijzen worden alleen uitgekeerd indien je aan de actievoorwaarden voldoet.

Artikel 7: Uitbetaling van Qoins
7.1 Indien je 1.000.000 (één miljoen) of meer Qoins hebt gespaard, kan je de Qoins inwisselen voor geld. Qoins kunnen alleen worden ingewisseld in veelvouden van 1.000.000 (één miljoen). Het resterende saldo blijft in je account staan. Daarmee kun je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
7.2 Het geld kan onder andere worden uitbetaald via de bank, via het bestellen van een kortingscode of door het overmaken naar een goed doel.
7.3 Je verzoek tot uitbetaling zal binnen één maand na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden.
7.4 Het door jou opgegeven bankrekeningnummer mag maar voor één account bij Qassa gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is Qassa gerechtigd om deze accounts te blokkeren en de Dienst te beëindigen.
7.5 De (elektronische) boekhouding van Qassa geldt als bewijs voor de uitbetaling, behoudens schriftelijk tegenbewijs door de Deelnemer.

Artikel 8: Privacy en persoonsgegevens
8.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Qassa je persoonsgegevens te verwerken. Qassa neemt de persoonsgegevens op in een bestand, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer: m1589946.
8.2 Qassa draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving, waaronder ook de regelgeving op het gebied van e-marketing zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet. Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door Qassa.

Artikel 9: Dienstverlening
9.1 Qassa heeft (de inhoud van) de Dienst, waaronder de Website en het Spaarprogramma met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Qassa niet dat:
- de Dienst en de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
- de Website en de Qassamails met de daarop aangeboden informatie en aanbiedingen geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn;
- er geen onvolledigheden of onjuiste informatie zitten in het Qoinssaldo
- derden de Dienst of de Website niet onrechtmatig zullen gebruiken.
9.2 Qassa spant zich naar alle redelijkheid in de Dienst en de Website te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens of uw account. Qassa legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
9.3 Qassa is gerechtigd de Dienst en de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Qassa heeft de inhoud van de Dienst en de Website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Zij kan echter niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in het Qoinssaldo.
10.2 Qassa en haar bestuurders zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Qassa. De totale aansprakelijkheid van Qassa bedraagt nooit meer dan € 10,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Iedere aansprakelijkheid van Qassa voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en verlies van Qoins is uitgesloten.

Artikel 11: Beëindiging
11.1 Je kan de overeenkomst met Qassa op ieder gewenst moment beëindigen door: een beëindigingsmail te sturen aan ledenservice@qassa.nl, je account te verwijderen of gebruik te maken van de afmeldlink welke steeds onderaan elk Qassa bericht is opgenomen.
11.2 De Overeenkomst eindigt automatisch op het moment dat de Deelnemer komt te overlijden.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Qassa gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:
- indien je gedurende een onafgebroken periode van zes (6) maanden geen gebruik hebt gemaakt van de Dienst en geen gehoor hebt gegeven aan het verzoek om binnen een maand weer gebruik te maken van de Dienst;
- indien technische of bedrijfseconomische redenen of (wijzigingen in) wet- en regelgeving dat noodzakelijk maken;
- indien Qassa een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat je in strijd handelt met artikel 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 of enige andere verplichting uit de overeenkomst (waaronder de Deelnemingsvoorwaarden), op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de Dienst en/of anderszins schade berokkend aan Qassa, andere Deelnemers of de Adverteerders.
11.4 Bij tegenvallende resultaten is Qassa gerechtigd te stoppen met de Dienst en de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder schadeplichtig te zijn. Bij een saldo van 1.000.000 Qoins of veelvouden hiervan is het mogelijk een uitbetaling van de Qoins aan te vragen en de Qoins om te zetten in euro’s. Een Qoins saldo van onder de 1.000.000 die overblijft na een uitbetalingsverzoek van 1.000.000 Qoins of veelvouden hiervan vertegenwoordigen slechts een fictieve tegenwaarde in euro’s en kunnen niet als uitbetaling worden verwerkt.
11.5 Na de beëindiging van de overeenkomst wordt je account verwijderd en komen de door jou gespaarde Qoins automatisch te vervallen.
11.6 De beëindiging van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de relatie / overeenkomst die je bent aangegaan met de Adverteerders.

Artikel 12: Algemeen
12.1 Qassa is gerechtigd de Deelnemingsvoorwaarden (inclusief het Cookiebeleid en Privacybeleid) te wijzigen. Indien Qassa wijzigen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in deze Deelnemingsvoorwaarden wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, zal Qassa de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen kan je de overeenkomst opzeggen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van Dienst, wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de Deelnemingsvoorwaarden verondersteld.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website en de Qassamails waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) materiaal en software berusten bij Qassa of haar licentiegevers. Je mag de Website of de Qassamail, of enig onderdeel daarvan, niet verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken of op welke wijze dan ook in ander materiaal verwerken.
12.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Zeewolde, oktober 2015