Privacybeleid

PRIVACYBELEID QASSA

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Qassa B.V. in het kader van haar Spaarprogramma van de Deelnemers verwerkt. Door je in te schrijven voor het Spaarprogramma geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven. Deze begrippen worden in artikel 1 van de Deelnemingsvoorwaarden gedefinieerd.


1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Qassa B.V., gevestigd te [3891GH] Zeewolde aan Gouwzee 3B en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39096797 (hierna: 'Qassa') is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Qassa via het emailadres: [email protected].


2. WELKE GEGEVENS VERWERKT QASSA
In het kader van het Spaarprogramma verwerken wij op verschillende momenten (persoons)gegevens en persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld indien je je inschrijft en een account aanmaakt, je Qoins inwisselt of de Qassamails gebruikt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Accountgegevens
userid;
e-mailadres;
voornaam;
geslacht;
geboortedatum;
inlognaam, en
wachtwoord.

Deze gegevens worden opgeslagen in je account.

Optionele persoonsgegevens
Vervolgens kan je vrijwillig de persoonsgegevens in je account aanvullen met de aanvullende persoonsgegevens en persoonlijke informatie, bijvoorbeeld: volledige naam, NAWT, opleidingsniveau, bankrekeningnummer, foto en persoonlijke interesses en voorkeuren en favoriete webwinkels.
Automatisch gegenereerde gegevens
Bij het gebruik van de Website of de (hyperlinks in de) Qassamails kan je IP adres geregistreerd worden of kan gebruik worden gemaakt van cookies of andere technologieën (zie ook ons Cookiebeleid). Daarnaast kunnen we je surf-, zoek- en/ of klikgedag op de Website, in de Qassamail en op websites van Adverteerders (waaronder de bij ons aangesloten webshops) bijhouden.


3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE (PERSOONS)GEGEVENS
Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

3.1 Verwerkingen met jouw toestemming:

a) Het versturen van Qassamails met nieuws en interessante aanbiedingen
Uitsluitend indien je in je ‘persoonlijke mailinstelling’ daarvoor hebt gekozen, gebruiken wij je naam en email adres om je Qassamails te versturen met informatie over Qassa, interessante aanbiedingen van Adverteerders (waaronder Webshops), anonieme marktonderzoeken en/ of Qassa deals.

Let op: Qassa kan niet van te voren aangeven van welke Adverteerders, aanbieders van marktonderzoeken of QassaDeals de informatie of aanbiedingen afkomstig zijn. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld worden geselecteerd aan de hand van de door jou verstrekte persoonlijke informatie.

Je kan je toestemming voor deze mailings altijd intrekken door je ‘persoonlijke mailinstelling’ weer aan te passen of door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mails.

b) Maken van een analyse voor optimaliseren van onze aanbiedingen
Met jouw toestemming gebruiken we je persoonsgegevens (je geslacht, geboortedatum, de optionele persoonsgegevens en de automatisch gegenereerde gegevens) om een profiel op te bouwen om daarmee vervolgens statistische en persoonlijke analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze aanbiedingen (waaronder geselecteerde webshops, marktonderzoeken en Qassa Deals) optimaliseren en onze dienstverlening verbeteren.
Je kan te allen tijde tegen dit gebruik bezwaar maken door een mail te sturen naar [email protected].

c) Publicatie op onze Website
Met jouw toestemming kunnen de volgende gegevens uit je account worden gepubliceerd op de Qassa website: inlognaam, voornaam, leeftijd, geslacht en profielfoto. Dat is het geval bij bijvoorbeeld de reviews die je plaatst over webshops op Qassa en bij de uitslagen van de spellen op Qassa.


Je kan te allen tijde jouw toestemming intrekken of tegen het in dit hoofdstuk 3.1 genoemde gebruik bezwaar maken door een mail te sturen naar [email protected]. Voor meer informatie hierover, zie ook hoofdstuk 7.

3.2 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst:

a) Toekennen van Cashback
We kunnen je IP adres of gegevens uit cookies combineren met je surf-, zoek- en/of klikgedag op de Website, in de Qassamail en/of op websites van Adverteerders (waaronder ook de webshops) om zodoende te kunnen beoordelen of je Cashback hebt verdiend. Deze Cashback wordt vervolgens bijgeschreven in je account.

b) Inwisselen van Cashback
Indien je je Cashback wilt laten uitbetalen verwerken wij je bankgegevens en wachtwoord zodat wij over kunnen gaan tot het doen van de uitbetaling.

c) Afwikkeling van bestelling van de Qassa Deal
Indien je via onze website een Qassa Deal bestelt, verwerken we je naam, e-mailadres, en NAWT gegevens voor de afwikkeling van je bestelling.

d) Beveiliging van je account
Je inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account. De inloggegevens kan je altijd wijzigen in je account.

e) Algemeen contact met Deelnemers over het Spaarprogramma
Je e-mailadres, telefoonnummer en naam kunnen door ons worden verwerkt voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/ of klachten.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je te informeren over je gebruik van ons Spaarprogramma. Zo sturen we bijvoorbeeld een mail als je je wachtwoord hebt gewijzigd, nieuwe cashback hebt verdiend, of als je account bijna zal worden verwijderd door inactiviteit.

3.3 Aanvullende verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang:

a) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek, om analyses te doen op het algemene gebruik van onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze dienstverlening en Website te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

b) Beveiliging van de dienst en voorkoming van fraude
We kunnen IP adressen (in combinatie met bijvoorbeeld 'klik gedrag' of met gegevens uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken) verwerken in het kader van de opsporing en voorkoming van misbruik van en fraude met de dienstverlening.


4. BEWAARTERMIJNEN
Qassa verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ( waaronder bijvoorbeeld begrepen de uitvoering van het Spaarprogramma), worden verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst voor Deelname aan het Spaarprogramma. Direct na afloop van de overeenkomst of eerder op jouw eigen verzoek, zal Qassa de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.


5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
a) Adverteerders
Via onze Dienst bieden we je de mogelijkheid om aan te geven of je geïnteresseerd bent in producten en diensten van Adverteerders. Uitsluitend indien je daarvoor toestemming geeft, verstrekken we de door jou ingevulde persoonsgegevens aan deze Adverteerders.

b) Verwerkers
Voor het verwerken van persoons- en transactiegegevens en het verwerken en afwikkelen van de door jou bestelde producten kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld onze hosting leverancier, de bezorgdienst of de online betaaldienstverlener. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris voor de gegevensbescherming ([email protected]) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

In aanvulling op voorgaande verstrekken wij verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn.


6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.


7. JOUW RECHTEN
Via de functionaris voor de gegevensbescherming ([email protected]) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te beperken. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaard formaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming ([email protected]). Wij zullen het verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming ([email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris voor de gegevensbescherming ([email protected]).


8. WEBSITES VAN DERDEN
De Qassamails of Website kunnen hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld Adverteerders) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je het Privacybeleid van deze websites goed door te nemen.


9. WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien Qassa wijzigen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, zal Qassa de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website publiceren of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je de overeenkomst met Qassa beëindigen.


10. OVERGANG VAN ONDERNEMING
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Qassa kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.Zeewolde, april 2018