Privacybeleid

PRIVACYBELEID QASSA

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Deelnemingsvoorwaarden Qassa. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Deelnemingsvoorwaarden opgenomen definities.
Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door je te registreren voor de Dienst geef je toestemming om je persoonsgegevens (waaronder je e-mail adres) in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Qassa The Netherlands B.V., gevestigd te [3893GE] Zeewolde aan Planetenveld 35 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39096797 (hierna: 'Qassa') is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij hebben de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer: m1589946

2. Welke gegevens verwerkt Qassa
Wij verwerken op verschillende momenten (persoons)gegevens en persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld indien je je registreert, een account aanmaakt, je Qoins inwisselt, surft op de Website of de Qassamails gebruikt.

Accountgegevens
Om je te registreren voor de Dienst dien je de volgende gegevens in te vullen: e-mailadres, voornaam, geslacht, geboortedatum, inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen in je account. Vervolgens kan je vrijwillig je account aanvullen met de aanvullende persoonsgegevens, bijvoorbeeld: volledige naam, NAWT, opleidingsniveau, bankrekeningnummer, foto en interesses en voorkeuren.

Wij bieden je de mogelijkheid om in te loggen met behulp van je account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt ontvangen wij van deze partij de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, email adres en, in geval van Facebook ook, je username facebook user id. Je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en email adres worden automatisch opgeslagen in je account.

Automatisch gegenereerde gegevens
Bij het gebruik van de Website en de Qassamails kan je IP adres geregistreerd worden of gebruik worden gemaakt van cookies of andere technologieën (zie ook ons cookiestatement). Daarnaast kunnen we je surf-, zoek- en/of klikgedag op de Website, in de Qassamail en op websites van Adverteerders bijhouden. Het IP adres wordt in een tijdelijk logbestand opgeslagen.

3. Doel van de verwerking van de (persoons)gegevens
Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
a) Het versturen van Qassamails
Wij versturen maximaal 15 Qassamails per dag aan het door jou bekend gemaakte email adres.

b) Toekennen van Qoins
We kunnen je IP adres of gegevens uit cookies combineren met je surf-, zoek- en/of klikgedag op de Website, in de Qassamail en/of op websites van Adverteerders om zodoende te kunnen beoordelen of je Qoins hebt verdiend. Deze Qoins worden vervolgens bijgeschreven in je account.

c) Publicatie op onze Website
Met jouw toestemming kunnen gegevens uit je account (waaronder je foto, naam, leeftijd en persoonlijke interesse en beoordelingen van onze Adverteerders) voor promotie doeleinden gepubliceerd worden op onze Website.

d) Analyse van accountgegevens en persoonlijke Qasssamails
Wij kunnen de persoonsgegevens en persoonlijke informatie uit je account combineren met de gegevens uit bijvoorbeeld je zoek-, surf- en klikgedrag (gekoppeld aan je IP adres of aan een cookie). Deze gecombineerde gegevens gebruiken we voor statistische en persoonlijke analyses. Met behulp van deze analyses kunnen wij gerichte aantrekkelijke persoonlijke Qasssamails voor je samenstellen en onze Dienst verbeteren.

e) Algemeen contact met Deelnemers
Bijvoorbeeld voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten.

f) Inwisselen van Qoins
Indien je Qoins wilt inwisselen worden je persoonsgegevens verwerkt zodat wij over kunnen gaan tot het doen van de uitbetaling.

g) Beveiliging van je account
Je inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account. De inloggegevens kan je altijd wijzigen in je account.

h) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken geanonimiseerde surf-, zoek- en/of klikgedag op de Website en in de Qassamail om op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op het algemene gebruik van onze Dienst. Ons doel is om met deze informatie onze Dienst en Website steeds te verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

i) Beveiliging van de dienst en voorkoming van fraude
We kunnen IP adressen (in combinatie met bijvoorbeeld 'klik gedrag' of met gegevens uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken) verwerken in het kader van de opsporing en voorkoming van misbruik van en fraude met de Dienst.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
a) Adverteerders
Via onze Dienst bieden we je de mogelijkheid om aan te geven of je geïnteresseerd bent in producten en diensten van Adverteerders. Uitsluitend indien je daarvoor toestemming geeft, verstrekken we de door jou ingevulde persoonsgegevens aan deze Adverteerders.

b) Bewerkers
Voor het verwerken van persoons- en transactiegegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Wij verstrekken verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn.

5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen
Je kan altijd inzage krijgen in je persoonsgegevens en persoonlijke informatie. Via je account kan je deze persoonsgegevens en informatie wijzigen of verwijderen. Je kan ons ook via onze klantenservice verzoeken om de wijziging of verwijdering voor je uit te voeren.

Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd zullen we je persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderen of anonimiseren. We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens die nodig zijn voor het bewijs van het bestaan van de overeenkomst tussen jou en Qassa, te bewaren met inachtneming van de regels die de wet voorschrijft.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, dan kan je contact met ons opnemen via ledenservice@qassa.nl

7. Websites van derden
De Qassamails of Website kunnen hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld Adverteerders) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je het Privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien Qassa wijzigen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, zal Qassa de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je de overeenkomst met Qassa beëindigen.

9. Overgang van onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Qassa kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

Zeewolde, oktober 2015